Co rok to minuta (2006) / MC, CD
 1. Na hodech muzika vyhrávala
 2. Včera u studánky
 3. Měl jsem frajárečku
 4. V tem Kyjově na rohu
 5. Pojďme spolu do kola
 6. Lúčka, lučina
 7. Netrucuj
 8. Kamarádi moji
 9. Trhala jsem zrána jatelinku
 10. Když jsem já šel okolo vrat
 11. Letochova hospůdečka
 1. Ta naša kapela
 2. Kateřina
 3. Větersků dolinů
 4. Po dědině
 5. Okolo Kyjova
 6. Kyjovští mládenci
 7. Ta Kněždubská věž
 8. Směs: Hrajte, já ráda tancuju, Jana, Ach Bože lásko, Ale ne, Zelené záje, Jetelíček u vody
 9. Čardáš
 10. Concertino pro trubku
 11. Koncert pro trubku, 1.věta
 
Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Grafický návrh: DeZiro Graphic | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Přístupy: 3 529 013