25 let Moravanky (1996) / MC, CD
 1. Boršická polka
 2. Morava - krásná zem
 3. Ty kyjovský purkmistře
 4. Horela lipka - Trenčianskú dolinú - Kdeže si, Anička - Si moja milá
 5. Sděla sem, viděla sem
 6. Když sem já šel kolem pánské zahrady - Také sa mi dívča páčí
 7. Přespolňáci
 8. Vydala ma mamka - Lapašskí mládenci - Neviem, neviem - Každú jeseň chlapci rukujú
 9. Zasadil sem čerešenku v humně
 10. Za Gajáry - Včera zvečera - Od záhora - Dolina, dolina - Cukor jedla, kávu pila
 1. Nedaleko od Kyjova
 2. Kamarádi moji milí
 3. Dobrú noc Milko má
 4. Polky pro Moravanku 1. - Čtyři páry bílejch koní - Náno, náno - Ach bože, lásko - Ty to víš - Ale ne - Zelené háje
 5. Polky pro Moravanku 2. - Jásavá - Hajá, hajá - Fůra slámy - Až já budu rukovat - Až, až, až - Jana - Hezky od podlahy
 6. Polky pro holky - Hrajte, já ráda tancuju - Hů a hů - Jetelíček u vody - Polka bez kapelníka - Hej, panímámo - Zůstaň tu s námi
 
Copyright © 2011 Vášprostor.cz | Grafický návrh: DeZiro Graphic | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Přístupy: 3 528 980